top of page

Biografi

Bakgrund

Bengt E Westling är född år 1957. Han påbörjade sina psykologstudier vid Uppsala universitet 1978 och fick sin psykologexamen 1984 (beteendeterapilinjen). Efter detta fick han sin första psykologtjänst vid Västerås centrallasarett, vuxen psykiatriska kliniken där han tidigare hade gjort sin psykologpraktik. Bengt har därefter varit anställd som klinisk psykolog vid bl.a. Bollnäs sjukhus, psykiatriska kliniken, forskningskliniken, Ulleråkers sjukhus, Uppsala, rökavvänjningskliniken, Uppsala läns landsting, Maria polikliniken, Stockholms läns landsting, Institutet för kognitiv beteendeterapi, Uppsala (privatpraktik) samt som arbetspsykolog vid olika arbetsmarknadsinstitut i Gävleborg.

Egen praktik

Vid sidan av dessa anställningar har han även sedan 1987 på deltid, och periodvis heltid, drivit en egen privatpraktik i Söderhamn, Uppsala och Stockholm och där behandlat ett flertal psykologiska/psykiska besvär hos vuxna och tonåringar. En ledstjärna för den kliniska verksamheten har genom åren varit passionen för evidensbaserad psykoterapi, i synnerhet beteendeterapi och dess kognitivt influerade variant, kognitiv beteendeterapi.

​Examina – Utbildningar


Psykologexamen (Master of Science), 1984
Psykoterapeutexamen, 1988
Specialist i klinisk psykologi, 1995
Auktoriserad psykoterapihandledare, 1996
Filosofie doktor i klinisk psykologi (Ph D), 1998

​Legitimation/Akademiska titlar


Legitimerad psykolog, 1986
Legitimerad psykoterapeut (BT), 1988
Docent (associate professor) i klinisk psykologi, 2002

Excellent lärare, Uppsala universitet, 2019

​Avhandlingen


Doktorsavhandlingen med titeln ”A cognitive-behavioural approach to panic disorder” lades fram 1994. Den omfattade dels randomiserade kontrollerade behandlingsstudier (KBT jämfördes med andra behandlingar) vid paniksyndrom med och utan agorafobi och dels empiriska test av KBT-teorin för paniksyndrom. Såväl resultaten i behandlingsstudierna samt testen av den bakomliggande teorin utföll väl och uppmärksammades flitigt i media. Resultaten utmanade den då förhärskande synen att denna typ av tillstånd vare en renodlad biologisk störning som behandlades bäst med psykofarmaka. Idag är KBT en etablerad form av psykoterapeutisk behandling vid paniksyndrom och rekommenderas vanligen som första handsbehandling.

Under avhandlingstiden utvecklades ett nära samarbete med internationellt välkända KBT-psykologer och forskare som professor David M Clark, professor Paul M Salkovskis, Dr Gillian Butler m.fl. vid Oxford University, England. Under resor till Oxford under 90-talet för handledning och studier i vad som kommit att kallas ”Oxford-based CBT” utvecklade Bengt Westling en god kompetens i denna form av KBT. Oxfordbaserad KBT har starka beröringspunkter med Aaron T. Becks variant av KBT (”Beckian style CBT.

​Pedagogiska erfarenheter


Bengt E Westling har studerat pedagogik vid Uppsala universitet, pedagogiska institutionen samt genomgått fullständig pedagogisk utbildning för universitetslärare. Sedan år 1986 har han undervisat och handlett på olika psykolog- och psykoterapeutprogram i såväl Sverige som andra länder i norden och i synnerhet på det egna universitetet (Uppsala universitet). Han har även arrangerat och varit huvudlärare, utbildningsansvarig och examinator på kompletteringsutbildningar i KBT för leg psykologer/leg psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Dels sådana som givits av Stockholms läns landsting, dels sådana som givits inom ramen för det egna företaget.

Han har även genom åren fungerat i motsvarande funktioner på ett 20-tal fullständiga grundläggande psykoterapiutbildningar med KBT-inriktning, dels sådana som givits av Uppsala läns landsting, dels sådana som givits inom ramen för den egna företaget. Under år 2001 startade han med några kollegor företaget KBT-Centrum HB (www.kbt-centrum.se). Företaget har t o m 2009 arrangerat fem grundläggande psykoterapiutbildningar (omfattande motsvarande 45 hp) med KBT-inriktning.

Westling har även arrangerat otaliga workshops med internationella gästföreläsare (senast hösten 2008 med professor Willem Kuyken från University of Exeter, UK). Läsa mera om workshops under tjänster. Han ingår sedan 1987 i Beteendeterapeutiska Föreningens utbildningsutskott samt engageras som konsult i utbildningsfrågor rörande KBT av Svenska föreningen för kognitiva och Beteendeinriktade terapier och en rad andra organisationer.

​Pedagogiska utmärkelser/Priser


Vinnare av pedagogiska priset vid Instititutionen för psykologi, Uppsala universitet år 1999. Vinnaren framröstas av studerande vid Institutionen och tilldelas den lärare ”som på ett pedagogiskt sätt kan inspirera, stimulera och intressera oss studenter”. Motiveringen löd enligt följande: ”För din energi, glädje, inspiriation och dina nya friska pedagogiska grepp”. Han erhöll år 2001 BTF-utmärkelsen ”för betydelsefulla pedagogiska insatser för beteendeterapins främjande i Sverige”.

​Förtroendeuppdrag med anknytning till psykoterapi


• Styrelseledamot i Beteendeterapeutiska Föreningen, 1986-1996
• Ledamot av Beteendeterapeutiska Föreningens utbildningsutskott, 1987-
• Ledamot av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapiers forskningskommitté, 2008-
• Styrelseledamot i Föreningen för Sveriges KBT-psykologer, 2008

​Medlemskap i psykoterapiorganisationer


• Association for Behavioural and Cognitive Therapies, USA (AABT), 1992-
• Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF), 1982-
• British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP), 1987-
• European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), 1982-
• Föreningen För Sveriges KBT-psykologer (FSKBTP), 2008
• Psykologföretagarna, 2005
• Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (SFKBT) (tidigare Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning (SFKPT), 1986-

Media


Han har medverkat i ett 70-tal artiklar i dagspress och specialtidningar och informerat om kogni¬tiv beteendeterapi vid olika psykologiska tillstånd/syndrom - företrädesvis ångesttillstånd samt depression. Dessutom har han medverkat i ett flertal radio [t.ex. Folkradion, Efter Tre, P3 nyheter, P4 Riks, Efter tolv samt lokalradiostationer] och TV-program [t.ex. Vetenskapens värld: "Hjärnspöken", Livslust, Aktuellt (TV 1), Rapport (TV 2), Nyheterna (TV 4), Efter 10 med Malou von Sivers samt Medix].

​Publikationer – Vetenskapliga presentationer


Westling har skrivit 52 vetenskapliga artiklar, debattartiklar och bokkapitel om KBT vid behandling av olika ångesttillstånd, empiriska test av KBT-teorin, kontroversiella frågor inom pykoterapiforskningen, utbildningsfrågor rörande KBT samt behandling med KBT i olika format.

Artiklarna är publicerade i följande internationella vetenskapliga tidskrifter American Journal of Psychiatry, Behavior Research and Therapy, Behavior Therapy, Depression and Anxiety, Journal of Anxiety Disorders, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Cognitive Behaviour Therapy, Scandinavian Journal of Behavior Therapy samt följande svenska (och finska) facktidskrifter Läkartidningen, Psykologtidningen, Beteendeterapeuten, Kognitiv Bulletin, Sokraten och Psykologuutiset, PS-Tidningen, Daisy News (ges ut av läkemedelsföretaget Pfizer). Bokkapitel (och förord) återfinns i publikationer av t.ex. Natur och Kultur (t.ex. L-G Östs red. ”KBT inom psykiatrin”, 2006) samt Studentlitteratur (t.ex. J Herlofsons red. ”Psykiatri”, 2009).

Publikationerna har skrivits dels med Bengt som ensam författare, dels med engelska medförfattare (vid tiden för publiceringen verksamma i Oxford) såsom t.ex. David M Clark, Michael Gelder och Paul M Salkovskis m.fl., dels med svenska medförfattare såsom Gerhard Andersson, Liza Breitholtz, Per Carlbring, Lisa Ekselius, Kerstin Hellström, Jörgen Herlofson, Åsa Nilsonne, Maria Tillfors, Lars-Göran Öst, m.fl.

Därutöver har han presenterat egna bidrag vid ett flertal internationella vetenskapliga kongresser, exempelvis vid Annual Convention of The Behavioral and Cognitive Therapies (USA), World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, World Congress of Cognitive Therapy och European Congress in Behavioral and Cognitive Therapies. Vidare vid nationella och nordiska konferenser och kongresser såsom exempelvis Nordiska kongressen i KBT, Läkarstämman, Psykoterapimässan, Svenska Psykiatriska Föreningens årskongress samt Beteendeterapeutiska Föreningens och Svenska Föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers dito.

13179270_10153800696989565_7867923796383
bottom of page